DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี52,4532,5094.7846,0482,1084.5836,8951,1613.1542,0321,6273.87
 กาญจนบุรี57,6503,6946.4152,2863,2376.1934,6941,4594.2139,3772,0485.20
 สุพรรณบุรี49,8022,9595.9446,5812,6785.7537,0581,7334.6842,7562,2325.22
 นครปฐม56,9362,4514.3052,2532,4304.6536,3969232.5444,0791,5673.55
 สมุทรสาคร31,0291,5404.9624,4571,2235.0017,1007514.3922,3211,1285.05
 สมุทรสงคราม8,4633424.047,2542483.426,5611973.008,1183714.57
 เพชรบุรี24,9721,0074.0321,6598824.0719,5805772.9520,6847823.78
 ประจวบคีรีขันธ์30,2371,4574.8224,1351,2465.1620,4661,1465.6024,6361,5046.10
 รวมทั้งหมด311,54215,9595.12274,67314,0525.12208,7507,9473.81244,00311,2594.61
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563