DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี28,8591,6925.8626,3371,5595.9219,9261,0865.4519,7831,1545.83
 ปทุมธานี46,1282,2494.8844,2442,1014.7535,3641,4434.0836,5811,6044.38
 พระนครศรีอยุธยา35,5492,5037.0432,1632,3907.4320,7021,4476.9922,9481,5816.89
 อ่างทอง14,9145803.8913,4315474.0710,5443393.2211,9744964.14
 ลพบุรี31,7191,9726.2228,4931,8836.6121,5741,4396.6721,8811,6027.32
 สิงห์บุรี11,1855414.849,4845005.276,8102603.828,7744054.62
 สระบุรี23,7701,4746.2023,2961,7017.3018,4941,2506.7622,5801,6427.27
 นครนายก13,3836494.8512,0446004.9811,8827276.1212,6968176.44
 รวมทั้งหมด205,50711,6605.67189,49211,2815.95145,2967,9915.50157,2179,3015.92
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563