DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่80,9044,7995.9375,1664,2365.6460,9063,4165.6165,9833,8175.78
 ลำพูน16,5341,0156.1415,5089035.8211,6096365.4813,7697935.76
 ลำปาง30,1231,8015.9827,1911,6866.2022,7091,4536.4024,5391,6236.61
 แพร่19,0311,1666.1317,6331,0215.7913,2727165.3913,2657655.77
 น่าน29,0221,7466.0226,8901,7156.3822,1621,1745.3022,3791,2695.67
 พะเยา24,4931,4906.0822,0171,2875.8514,0449116.4914,0248476.04
 เชียงราย57,6043,6446.3351,6113,0365.8837,9342,3196.1143,9282,7316.22
 แม่ฮ่องสอน17,3421,2647.2917,1521,2087.0414,4611,1758.1316,3541,2187.45
 รวมทั้งหมด275,05316,9256.15253,16815,0925.96197,09711,8005.99214,24113,0636.10
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563