DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช86,0124,8055.5976,0013,8735.1071,7154,0225.6181,0504,9946.16
 กระบี่32,8521,5054.5827,2401,0043.6932,4831,4764.5430,6751,1583.78
 พังงา16,5927984.8113,6086694.9213,7108055.8713,5386875.07
 ภูเก็ต21,3021,2545.8917,3951,0385.9717,6391,2006.8017,2191,2407.20
 สุราษฎร์ธานี65,5073,9085.9761,6193,3755.4857,0743,4085.9760,4083,8566.38
 ระนอง8,2124094.988,1854115.028,9184054.548,5275266.17
 ชุมพร26,3411,5225.7825,0821,3545.4023,0851,3365.7925,9111,4565.62
 รวมทั้งหมด256,81814,2015.53229,13011,7245.12224,62412,6525.63237,32813,9175.86
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562