DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ53,2072,7415.1550,9402,6205.1447,4482,8706.0551,9403,2176.19
 ชลบุรี62,0053,5245.6860,1713,7356.2157,0803,5496.2258,1833,8706.65
 ระยอง36,6491,9715.3835,0802,0465.8334,1832,0506.0032,8162,0666.30
 จันทบุรี32,3961,7975.5529,6371,7916.0426,1021,6866.4627,6592,0097.26
 ตราด13,1228066.1413,5537245.3411,4606735.8712,2287055.77
 ฉะเชิงเทรา46,6142,3655.0749,0692,2044.4943,5512,3405.3750,9702,4054.72
 ปราจีนบุรี28,5951,3894.8625,0491,2074.8225,4051,2364.8726,0121,4845.71
 สระแก้ว36,7202,0175.4935,9261,8605.1834,7802,1476.1733,6772,0876.20
 รวมทั้งหมด309,30816,6105.37299,42516,1875.41280,00916,5515.91293,48517,8436.08
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562