DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี54,2702,4644.5447,9292,2834.7648,4112,6965.5748,0382,6765.57
 กาญจนบุรี59,0573,2095.4356,4383,4946.1955,0543,8777.0457,4773,9716.91
 สุพรรณบุรี52,4253,1115.9346,7533,0996.6344,2543,0616.9247,0723,3167.04
 นครปฐม56,0432,7364.8855,6123,3426.0153,8092,6194.8755,1072,8205.12
 สมุทรสาคร33,4101,7255.1630,0621,5355.1129,7851,7045.7231,4381,8135.77
 สมุทรสงคราม8,4492522.987,9092433.078,8413584.057,3543014.09
 เพชรบุรี26,5581,1644.3825,2971,0063.9824,2501,1124.5924,8361,0534.24
 ประจวบคีรีขันธ์29,0761,6935.8226,4731,7676.6727,0771,6666.1525,4741,5466.07
 รวมทั้งหมด319,28816,3545.12296,47316,7695.66291,48117,0935.86296,79617,4965.89
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562