DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี29,3961,5175.1630,2561,6655.5026,2831,6036.1030,5961,9156.26
 ปทุมธานี46,1662,0494.4449,8392,1064.2342,9322,0754.8343,3672,2685.23
 พระนครศรีอยุธยา34,8552,1746.2436,5582,2706.2132,5182,3577.2532,7342,3827.28
 อ่างทอง15,1784573.0113,1394663.5513,8875083.6612,2304363.57
 ลพบุรี30,1711,8266.0530,2191,8526.1328,0061,9496.9630,7712,0986.82
 สิงห์บุรี10,5254133.929,8994114.159,1824214.599,2614815.19
 สระบุรี28,4581,6625.8426,8931,6075.9823,9051,5776.6025,6701,6206.31
 นครนายก12,5406755.3812,9318126.2812,7948806.8812,4098526.87
 รวมทั้งหมด207,28910,7735.20209,73411,1895.33189,50711,3706.00197,03812,0526.12
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562