DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่82,9355,0616.1080,2254,7765.9577,1545,0906.6079,1134,9586.27
 ลำพูน17,6181,0195.7815,5599406.0413,9009526.8513,7197615.55
 ลำปาง31,9171,9146.0025,3051,5506.1329,7492,1087.0924,0191,6576.90
 แพร่19,2601,1275.8516,9689545.6216,5371,1266.8118,2751,1806.46
 น่าน28,3821,8886.6527,6231,6155.8528,6081,8216.3728,4041,8126.38
 พะเยา19,3708594.4322,1228403.8013,9686724.81000.00
 เชียงราย57,4133,4456.0056,1733,3025.8854,2763,8427.0858,4644,2147.21
 แม่ฮ่องสอน18,8931,3997.4017,2611,2777.4017,9371,4307.9717,8731,3307.44
 รวมทั้งหมด275,78816,7126.06261,23615,2545.84252,12917,0416.76239,86715,9126.63
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 มิถุนายน 2564