DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช74,0083,7285.0472,4213,4424.7567,4513,4355.0972,3563,9545.46
 กระบี่36,2111,7504.8331,5271,1803.7432,8731,6535.0327,7791,0813.89
 พังงา16,8139325.5415,0377124.7315,3058585.6114,1667085.00
 ภูเก็ต12,9996635.1012,9807866.0611,7206885.8718,2811,1096.07
 สุราษฎร์ธานี46,1702,9726.4451,0252,8645.6151,9522,8795.5454,2573,1885.88
 ระนอง6,6263465.227,8754035.127,2573805.246,5633134.77
 ชุมพร23,1211,4116.1021,6201,1095.1320,2601,0054.9621,5911,2435.76
 รวมทั้งหมด215,94811,8025.47212,48510,4964.94206,81810,8985.27214,99311,5965.39
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 กุมภาพันธ์ 2562