DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ49,4752,0054.0541,9831,4693.5041,8731,9234.5952,9952,5944.89
 ชลบุรี54,8572,3804.3453,2832,3574.4255,6082,7925.0261,5283,6545.94
 ระยอง28,5841,3024.5525,5871,2314.8129,6061,4614.9330,0841,8316.09
 จันทบุรี29,7251,2134.0824,8289183.7024,2901,0674.3926,7571,3344.99
 ตราด12,6056184.9010,4315705.4611,7696295.3411,8887005.89
 ฉะเชิงเทรา30,7471,2514.0727,3181,0353.7926,8591,2384.6130,7041,7405.67
 ปราจีนบุรี26,7941,5235.6824,1981,1694.8325,6211,4125.5124,5231,0814.41
 สระแก้ว32,7641,5524.7433,9571,4274.2033,4531,6264.8631,2851,6075.14
 รวมทั้งหมด265,55111,8444.46241,58510,1764.21249,07912,1484.88269,76414,5415.39
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562