DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี49,2612,0784.2243,4831,7804.0945,3141,8524.0950,1132,2304.45
 กาญจนบุรี47,7942,6085.4646,3332,2904.9446,0582,4775.3853,8973,1225.79
 สุพรรณบุรี49,2972,5965.2743,3512,1014.8544,1062,4265.5044,8002,6475.91
 นครปฐม44,8361,6423.6644,9071,8094.0345,1221,7583.9044,6972,4155.40
 สมุทรสาคร33,7821,3714.0629,7961,0903.6633,8591,4264.2129,8391,3304.46
 สมุทรสงคราม7,9132453.107,8442543.248,7403323.807,4972843.79
 เพชรบุรี24,6481,0254.1621,3837263.4024,8511,0514.2328,7211,3084.55
 ประจวบคีรีขันธ์27,8441,5065.4124,5071,0984.4827,4461,3634.9723,9801,4426.01
 รวมทั้งหมด285,37513,0714.58261,60411,1484.26275,49612,6854.60283,54414,7785.21
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2562