DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี27,0051,1394.2226,7981,0483.9123,2919203.9529,7311,4935.02
 ปทุมธานี48,8931,9383.9645,2591,5533.4345,8731,6563.6143,4041,7774.09
 พระนครศรีอยุธยา27,8251,6105.7925,3241,3455.3124,6211,2845.2227,1401,6576.11
 อ่างทอง14,6044753.2512,2493172.5914,2864403.0812,3083242.63
 ลพบุรี21,8431,2995.9522,0961,2285.5623,6661,3985.9127,0791,5995.90
 สิงห์บุรี10,4912752.628,5101832.158,6992813.238,8292592.93
 สระบุรี19,1427473.9017,9467564.2118,1847414.0820,5781,0905.30
 นครนายก9,6775305.488,3264014.829,7435195.3310,2625905.75
 รวมทั้งหมด179,4808,0134.46166,5086,8314.10168,3637,2394.30179,3318,7894.90
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561