DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช59,6583,2535.4558,5482,9545.0560,5773,2275.3360,5113,2325.34
 กระบี่37,8101,7134.5331,2001,1543.7034,0121,7105.0330,7301,2484.06
 พังงา16,5897194.3314,4516394.4216,1628064.9914,8597064.75
 ภูเก็ต11,0424804.3512,7924363.418,8084465.068,1504175.12
 สุราษฎร์ธานี38,0322,3116.0834,2411,9465.6835,9242,1806.0733,8442,1656.40
 ระนอง5,6873395.964,1542385.734,9192304.686,2303555.70
 ชุมพร20,0559684.8317,5767884.4817,9558954.9818,5961,0535.66
 รวมทั้งหมด188,8739,7835.18172,9628,1554.71178,3579,4945.32172,9209,1765.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2561