DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ49,8392,0554.1240,6121,5973.9347,1841,8713.9742,8761,8304.27
 ชลบุรี61,1642,8554.6755,4202,2954.1457,5072,4804.3151,5312,7685.37
 ระยอง30,4021,5805.2030,6401,3214.3128,4021,3674.8126,7241,3455.03
 จันทบุรี29,2531,0833.7023,4215822.4824,7357693.1121,1608504.02
 ตราด10,7905004.6310,2063923.8411,2855504.8710,7765344.96
 ฉะเชิงเทรา26,7161,3375.0023,0421,0334.4824,8371,1364.5724,4921,2285.01
 ปราจีนบุรี27,3581,5295.5922,3231,0794.8327,1811,6696.1422,0941,3466.09
 สระแก้ว6,9633374.848,6334665.4016,7308264.9423,0251,2105.26
 รวมทั้งหมด242,48511,2764.65214,2978,7654.09237,86110,6684.48222,67811,1114.99
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562