DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช56,1402,8615.1059,3942,9064.8955,9503,0495.4558,2203,2025.50
 กระบี่38,8081,9004.9034,1561,7034.9935,8852,2546.2833,8881,8375.42
 พังงา15,2027845.1613,4336594.9115,0447965.2913,9557385.29
 ภูเก็ต11,6466495.5712,6145794.5910,1864374.2910,6304924.63
 สุราษฎร์ธานี44,8232,8786.4243,2722,5245.8339,9432,7256.8236,1972,1005.80
 ระนอง5,4453055.605,6433185.646,3123796.005,4664027.35
 ชุมพร20,7531,0515.0620,1838824.3718,2548614.7217,4729305.32
 รวมทั้งหมด192,81710,4285.41188,6959,5715.07181,57410,5015.78175,8289,7015.52
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2561