DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ44,8821,9014.2444,0261,8744.2645,7742,0304.4341,6811,9884.77
 ชลบุรี46,0952,1204.6042,3911,9134.5147,3052,0404.3139,6042,2435.66
 ระยอง28,1861,4765.2428,3591,3104.6227,6161,4285.1725,8661,3795.33
 จันทบุรี27,8019113.2824,3286972.8724,3348713.5820,9758183.90
 ตราด10,5295014.7610,0134044.0310,4925134.899,6745035.20
 ฉะเชิงเทรา26,5991,4065.2923,0081,1224.8823,7361,3745.7920,9571,1655.56
 ปราจีนบุรี25,3491,3605.3726,4401,2724.8127,3621,5435.6425,6941,4565.67
 สระแก้ว7,5934796.318,8004835.4912,3687055.7023,4571,2485.32
 รวมทั้งหมด217,03410,1544.68207,3659,0754.38218,98710,5044.80207,90810,8005.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561