DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ44,7591,8214.0742,4371,5863.7443,3531,5533.5843,9072,0124.58
 ชลบุรี41,1691,5133.6834,2891,3093.8234,7891,4714.2332,9451,8955.75
 ระยอง25,7771,2844.9824,7781,1084.4725,5201,2194.7827,6811,4565.26
 จันทบุรี28,9088983.1128,5247332.5728,9271,1173.8627,5631,0183.69
 ตราด10,8675505.0610,6745174.8410,5824824.5510,7304394.09
 ฉะเชิงเทรา24,0251,1664.8521,8379124.1825,0421,2945.1723,7031,3325.62
 ปราจีนบุรี24,0641,3005.4023,3591,1634.9824,5301,4495.9123,0911,2845.56
 รวมทั้งหมด199,5698,5324.28185,8987,3283.94192,7438,5854.45189,6209,4364.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561