DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กระบี่35,2281,7925.0938,0301,8554.8838,7151,9294.9834,8291,5974.59
 ภูเก็ต5,7793345.786,9613745.376,5573996.095,7613035.26
 สุราษฎร์ธานี72,1483,6905.1157,6672,8364.9258,4552,9995.1335,4191,8595.25
 ระนอง4,2942515.854,6812836.054,2602485.824,0473217.93
 ชุมพร26,4321,3595.1423,6681,1214.7425,0011,3825.5318,2888774.80
 รวมทั้งหมด143,8817,4265.16131,0076,4694.94132,9886,9575.2398,3444,9575.04
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 เมษายน 2560