DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ45,3751,6573.6543,8591,5153.4543,1691,4933.4638,2491,6644.35
 ชลบุรี29,4901,3934.7228,9991,2064.1636,3191,6654.5821,2789174.31
 ระยอง16,0439225.7515,1048495.6216,1657864.8622,2011,1595.22
 จันทบุรี25,4167773.0624,9966532.6124,3559483.8923,8087052.96
 ตราด8,9004024.529,4304204.4510,8617146.5710,2574934.81
 ฉะเชิงเทรา24,2039914.0923,6339524.0322,6699324.1120,1971,0515.20
 ปราจีนบุรี17,6519375.3119,4131,0155.2321,4461,2425.7922,3571,2875.76
 สระแก้ว12,2456835.5811,2805845.1813,3947895.8920,7339944.79
 รวมทั้งหมด179,3237,7624.33176,7147,1944.07188,3788,5694.55179,0808,2704.62
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 พฤศจิกายน 2561