DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว5,1092745.364,9702645.312,8341716.03000.00
 คลองหาด1,9081145.972,3681345.661,390997.12000.00
 ตาพระยา3,3421424.253,8241925.022,4041546.41000.00
 วังน้ำเย็น2,6161465.583,2531745.352,6491415.32000.00
 วัฒนานคร4,3081663.854,7022144.551,659684.10000.00
 อรัญประเทศ5,7192704.725,9802694.505,0591993.93000.00
 เขาฉกรรจ์2,7241134.153,0911705.501,310916.95000.00
 โคกสูง1,695653.831,9731296.541,377725.23000.00
 วังสมบูรณ์1,586935.861,7991246.89502214.18000.00
 รวมทั้งหมด29,0071,3834.7731,9601,6705.2319,1841,0165.30000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 พฤษภาคม 2565