DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี3,570701.964,2381192.811,747512.92000.00
 กบินทร์บุรี5,2803436.507,1755717.964,0493117.68000.00
 นาดี2,7761676.022,6291495.671,8981005.27000.00
 บ้านสร้าง1,243302.411,187262.19846222.60000.00
 ประจันตคาม2,151411.911,944170.87806202.48000.00
 ศรีมหาโพธิ3,650661.814,282731.701,493291.94000.00
 ศรีมโหสถ688304.36776293.74573366.28000.00
 รวมทั้งหมด19,3587473.8622,2319844.4311,4125694.99000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565