DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง7,0295567.918,0446067.536,8795357.78000.00
 บ้านฉาง1,428422.941,526352.291,561432.75000.00
 แกลง3,7341102.953,523872.473,7571303.46000.00
 วังจันทร์1,504372.461,236715.741,405936.62000.00
 บ้านค่าย2,381873.652,6921465.422,8611575.49000.00
 ปลวกแดง3,8931574.033,0211444.772,2001577.14000.00
 เขาชะเมา560325.71725496.76583386.52000.00
 นิคมพัฒนา2,134793.701,9401145.882,0261055.18000.00
 รวมทั้งหมด22,6631,1004.8522,7071,2525.5121,2721,2585.91000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565