DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ14,5247495.1616,4111,1166.807,3494616.27000.00
 บางบ่อ2,7031535.663,3371975.901,559956.09000.00
 บางพลี3,6872256.103,9643398.55752334.39000.00
 พระประแดง4,4041603.634,5592525.532,4181215.00000.00
 พระสมุทรเจดีย์2,0201055.202,526883.48920434.67000.00
 บางเสาธง1,9941306.522,3711727.251,163917.82000.00
 รวมทั้งหมด29,3321,5225.1933,1682,1646.5214,1618445.96000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 พฤษภาคม 2565