DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว5,1012745.374,9582635.302,0131386.86000.00
 คลองหาด1,9081145.972,3681345.661,048615.82000.00
 ตาพระยา3,3421424.253,8241925.022,3141526.57000.00
 วังน้ำเย็น2,6161465.583,2521735.322,4991325.28000.00
 วัฒนานคร4,3081663.854,7002144.551,596674.20000.00
 อรัญประเทศ5,7182704.725,8832654.504,6311914.12000.00
 เขาฉกรรจ์2,7241134.153,0381675.501,285907.00000.00
 โคกสูง1,694653.841,9721296.541,279695.39000.00
 วังสมบูรณ์1,586935.861,7991246.89438163.65000.00
 รวมทั้งหมด28,9971,3834.7731,7941,6615.2217,1039165.36000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565