DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง6,6465317.997,4625697.634,0112546.33000.00
 บ้านฉาง1,399423.001,502302.00912212.30000.00
 แกลง3,5431113.133,353862.562,753521.89000.00
 วังจันทร์1,485372.491,236715.7454381.47000.00
 บ้านค่าย2,297873.792,5711445.601,923844.37000.00
 ปลวกแดง3,8131513.962,9431334.52732506.83000.00
 เขาชะเมา560325.71722496.79394348.63000.00
 นิคมพัฒนา2,059783.791,7871055.881,190574.79000.00
 รวมทั้งหมด21,8021,0694.9021,5761,1875.5012,4585604.50000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 พฤษภาคม 2565