DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว5,1192745.355,1562915.644,6442495.36000.00
 คลองหาด1,9121166.072,3771365.721,8431598.63000.00
 ตาพระยา3,3461424.243,8632055.313,1982026.32000.00
 วังน้ำเย็น2,6771465.453,3091675.053,2772076.32000.00
 วัฒนานคร4,3221663.844,7122164.584,1922465.87000.00
 อรัญประเทศ5,7202704.725,9992704.505,7342674.66000.00
 เขาฉกรรจ์2,7661194.303,1661755.532,1691356.22000.00
 โคกสูง1,695653.831,9731296.541,566845.36000.00
 วังสมบูรณ์1,587935.861,8011256.941,289937.21000.00
 รวมทั้งหมด29,1441,3914.7732,3561,7145.3027,9121,6425.88000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565