DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี3,574711.994,2511192.802,535813.20000.00
 กบินทร์บุรี5,6483596.367,5665877.766,9285958.59000.00
 นาดี2,8201706.032,6931525.642,7861405.03000.00
 บ้านสร้าง1,243302.411,229282.28946555.81000.00
 ประจันตคาม2,152411.912,103251.191,646362.19000.00
 ศรีมหาโพธิ3,654661.814,312741.722,727812.97000.00
 ศรีมโหสถ692304.34783313.96882495.56000.00
 รวมทั้งหมด19,7837673.8822,9371,0164.4318,4501,0375.62000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565