DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง7,1625627.858,1686107.478,6157088.223,7632035.39
 บ้านฉาง1,446463.181,526362.361,704472.76949293.06
 แกลง3,7391112.973,527892.523,9971413.531,820512.80
 วังจันทร์1,504372.461,237705.661,5311137.38904525.75
 บ้านค่าย2,385873.652,6981465.412,9911695.651,692935.50
 ปลวกแดง3,9141574.013,8681463.773,7161925.171,849563.03
 เขาชะเมา575335.74757506.61700446.29198126.06
 นิคมพัฒนา2,186803.661,9801145.762,3041315.691,3761198.65
 รวมทั้งหมด22,9111,1134.8623,7611,2615.3125,5581,5456.0512,5516154.90
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 สิงหาคม 2565