DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชลบุรี7,7214666.047,3254606.286,9004025.83000.00
 บ้านบึง3,8792446.294,8542936.044,7553637.63000.00
 หนองใหญ่619335.33848364.256567110.82000.00
 บางละมุง9,1094645.099,3555065.418,4214375.19000.00
 พานทอง2,8191465.182,3251395.982,8581264.41000.00
 พนัสนิคม5,5383015.445,9463766.326,3643525.53000.00
 ศรีราชา6,9543785.448,5544855.676,2352934.70000.00
 เกาะสีชัง18863.19191126.2816242.47000.00
 สัตหีบ2,3111014.372,5191606.353,4751634.69000.00
 บ่อทอง2,703692.552,983812.722,357813.44000.00
 เกาะจันทร์1,444543.741,566966.131,7271156.66000.00
 รวมทั้งหมด43,2852,2625.2346,4662,6445.6943,9102,4075.48000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565