DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระนอง3,9681333.353,8441734.502,8871063.672,111733.46
 ละอุ่น671111.64458102.18318123.77464112.37
 กะเปอร์1,257372.941,133453.971,031424.07830323.86
 กระบุรี1,684643.801,924914.731,356362.651,176383.23
 สุขสำราญ1,135373.26886596.66360215.83784648.16
 รวมทั้งหมด8,7152823.248,2453784.585,9522173.655,3652184.06
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564