DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว6,3413285.176,1522844.624,9032575.245,1983196.14
 คลองหาด1,928794.102,155944.362,067994.791,486946.33
 ตาพระยา3,6222396.603,6051825.053,5801825.083,3372357.04
 วังน้ำเย็น3,0281364.493,2821514.603,1691394.392,9631545.20
 วัฒนานคร4,8371743.604,6681362.914,4811513.374,4991553.45
 อรัญประเทศ7,1603955.526,9373074.435,6112093.723,7131163.12
 เขาฉกรรจ์3,3071153.482,8101123.992,6361013.832,3421305.55
 โคกสูง1,887854.501,696663.891,651724.361,568774.91
 วังสมบูรณ์1,479614.121,317594.481,467594.021,188705.89
 รวมทั้งหมด33,5891,6124.8032,6221,3914.2629,5651,2694.2926,2941,3505.13
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564