DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี4,1721764.224,2521704.003,1561655.232,5711295.02
 กบินทร์บุรี8,8234194.758,8953954.446,3003705.874,2692926.84
 นาดี2,6751636.092,9561705.752,6331736.571,5401066.88
 บ้านสร้าง1,294362.781,404402.851,230272.201,308241.83
 ประจันตคาม2,537662.602,499572.282,241492.192,218482.16
 ศรีมหาโพธิ4,6712735.843,5481062.993,366782.322,958913.08
 ศรีมโหสถ1,376372.691,189413.45860414.77725334.55
 รวมทั้งหมด25,5481,1704.5824,7439793.9619,7869034.5615,5897234.64
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564