DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ23,8941,1354.7518,7809014.8016,2687084.3512,7556845.36
 บางบ่อ3,8161694.433,9851523.812,6181565.961,8571176.30
 บางพลี7,7694615.937,0274095.824,2033067.283,0952538.17
 พระประแดง6,6932944.396,0142434.044,4122004.533,3321554.65
 พระสมุทรเจดีย์2,558993.873,2531283.932,1481255.821,436986.82
 บางเสาธง5,48857310.443,4692075.972,4791184.761,7601407.95
 รวมทั้งหมด50,2182,7315.4442,5282,0404.8032,1281,6135.0224,2351,4475.97
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564