DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง12,6298106.4110,6116335.978,1914976.076,7824746.99
 บ้านฉาง2,7241013.712,792913.262,178421.931,754492.79
 แกลง5,6261723.065,2001122.154,5921042.263,550972.73
 วังจันทร์1,889512.701,301382.921,321403.031,234433.48
 บ้านค่าย3,3661333.953,2321424.392,7891023.662,5701355.25
 ปลวกแดง5,9162113.574,3632054.703,4331584.602,2461356.01
 เขาชะเมา873495.61666304.50624294.65509285.50
 นิคมพัฒนา2,9041163.992,484973.901,9281196.171,627835.10
 รวมทั้งหมด35,9271,6434.5730,6491,3484.4025,0561,0914.3520,2721,0445.15
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564