DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ27,1631,4585.3724,6861,3815.5914,2526464.5319,9379324.67
 บางบ่อ4,5382535.583,7761884.981,779814.552,0121085.37
 บางพลี11,8419858.3210,0967427.354,9224509.146,0065058.41
 พระประแดง8,4465806.876,0284317.154,4832255.025,4102745.06
 พระสมุทรเจดีย์3,6242005.523,1321544.922,138743.462,7001375.07
 บางเสาธง4,4812044.553,4001694.972,067894.312,0711185.70
 รวมทั้งหมด60,0933,6806.1251,1183,0656.0029,6411,5655.2838,1362,0745.44
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563