DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว6,7393475.157,0223765.355,4453386.215,6333496.20
 คลองหาด2,4911194.782,179984.501,764714.022,0361004.91
 ตาพระยา3,9853177.954,2122776.583,2102246.983,4912095.99
 วังน้ำเย็น3,7142266.093,6882065.593,0201153.812,629853.23
 วัฒนานคร4,9982274.544,9102004.074,5702034.444,7822114.41
 อรัญประเทศ8,1224825.937,6114565.995,5012815.114,6602425.19
 เขาฉกรรจ์3,9681924.843,1311635.212,4281164.782,7511435.20
 โคกสูง2,0641115.381,905703.671,411433.051,377795.74
 วังสมบูรณ์2,024954.691,9601075.461,665684.081,565825.24
 รวมทั้งหมด38,1052,1165.5536,6181,9535.3329,0141,4595.0328,9241,5005.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563