DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี6,0502393.954,3431944.473,7581102.935,1392204.28
 กบินทร์บุรี8,5554335.069,1444575.007,5003264.357,9524065.11
 นาดี2,9851494.992,6211515.762,4401546.312,8392237.85
 บ้านสร้าง1,621643.951,389382.741,299332.541,478664.47
 ประจันตคาม2,7731475.302,6561033.882,311813.502,540913.58
 ศรีมหาโพธิ4,9481332.694,0171223.044,0181563.884,9352264.58
 ศรีมโหสถ1,048555.251,096655.93724162.211,105302.71
 รวมทั้งหมด27,9801,2204.3625,2661,1304.4722,0508763.9725,9881,2624.86
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563