DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง15,9091,1947.5113,4091,0347.7110,6569318.7410,9437997.30
 บ้านฉาง3,3351514.532,5141154.572,405652.702,544843.30
 แกลง5,3531462.735,1201362.665,3671462.725,3931743.23
 วังจันทร์2,1261286.021,7351196.861,518261.711,292201.55
 บ้านค่าย4,3352585.954,2522776.512,7781003.602,719802.94
 ปลวกแดง5,8483275.594,5823237.054,5032585.735,7392895.04
 เขาชะเมา1,139423.691,089504.59440214.77457132.84
 นิคมพัฒนา3,3701674.963,00430710.222,7181927.062,5111435.69
 รวมทั้งหมด41,4152,4135.8335,7052,3616.6130,3851,7395.7231,5981,6025.07
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563