DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ24,6991,0934.4323,1039223.9922,5811,0294.5624,2871,1144.59
 บางบ่อ4,8452374.894,6822184.664,3863247.395,0942955.79
 บางพลี8,1396998.598,3056938.347,21976310.578,51585410.03
 พระประแดง8,0503314.117,6503995.227,3413644.966,7104416.57
 พระสมุทรเจดีย์3,5122025.753,1441574.992,8561876.553,7842887.61
 บางเสาธง3,9621794.524,0562315.703,0652036.623,5502256.34
 รวมทั้งหมด53,2072,7415.1550,9402,6205.1447,4482,8706.0551,9403,2176.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562