DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว6,6793845.756,7883344.926,2283195.126,0903946.47
 คลองหาด2,6001415.422,4131415.842,3311667.122,4751506.06
 ตาพระยา3,8012626.894,1873157.523,6622707.373,8673218.30
 วังน้ำเย็น3,8162155.634,0132185.433,7302306.173,4661975.68
 วัฒนานคร5,1642344.535,0772174.274,8422765.705,0842094.11
 อรัญประเทศ7,4614646.227,0614045.727,3575457.416,8745167.51
 เขาฉกรรจ์3,8011744.583,9211363.473,6481804.933,3841885.56
 โคกสูง1,553835.341,364312.271,494946.291,449553.80
 วังสมบูรณ์1,845603.251,102645.811,488674.50988575.77
 รวมทั้งหมด36,7202,0175.4935,9261,8605.1834,7802,1476.1733,6772,0876.20
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562