DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี6,4303285.104,0602155.304,5312204.865,5122935.32
 กบินทร์บุรี8,8474985.638,6204605.347,2893955.428,4225336.33
 นาดี2,6621415.302,6041415.412,7471676.082,6992147.93
 บ้านสร้าง1,188594.971,337473.521,465755.121,261393.09
 ประจันตคาม2,6781545.752,8872057.102,7271525.572,7951625.80
 ศรีมหาโพธิ5,6151502.674,8761142.345,8121943.344,4672134.77
 ศรีมโหสถ1,175595.02665253.76834333.96856303.50
 รวมทั้งหมด28,5951,3894.8625,0491,2074.8225,4051,2364.8726,0121,4845.71
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562