DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง13,4217905.8912,6299957.8812,4419767.8512,4591,0688.57
 บ้านฉาง3,3271685.052,7031053.882,4751124.532,7891164.16
 แกลง5,0161843.674,8671493.064,3761062.425,2271362.60
 วังจันทร์2,122843.961,654724.351,733673.871,827935.09
 บ้านค่าย4,0842907.103,9332205.594,4602605.833,6602647.21
 ปลวกแดง5,1012905.694,9682945.925,0923136.153,3032196.63
 เขาชะเมา1,123726.411,201645.331,023696.741,188544.55
 นิคมพัฒนา2,455933.793,1251474.702,5831475.692,3631164.91
 รวมทั้งหมด36,6491,9715.3835,0802,0465.8334,1832,0506.0032,8162,0666.30
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562