DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ22,6499304.1120,6966553.1619,8907773.9126,7319833.68
 บางบ่อ4,1841724.112,204622.812,5081184.704,6332645.70
 บางพลี7,0454246.025,3763777.016,2075368.647,7426097.87
 พระประแดง8,2182022.466,6251582.385,9372023.406,3083054.84
 พระสมุทรเจดีย์3,3561123.343,407982.883,4861915.483,7712576.82
 บางเสาธง4,0231654.103,6751193.243,845992.573,8101764.62
 รวมทั้งหมด49,4752,0054.0541,9831,4693.5041,8731,9234.5952,9952,5944.89
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561