DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว5,8632614.456,0292293.805,5273215.815,7693215.56
 คลองหาด3,7461102.942,553742.902,1271054.941,507503.32
 ตาพระยา2,2391587.062,9541204.062,7391294.712,5831435.54
 วังน้ำเย็น4,0712315.673,6241654.553,6491734.743,2511986.09
 วัฒนานคร4,3182315.354,7791372.874,8781523.125,0872214.34
 อรัญประเทศ6,7583294.876,6643214.827,7614145.337,5134265.67
 เขาฉกรรจ์2,608732.804,0841854.533,3551464.353,3711514.48
 โคกสูง1,410715.041,304554.221,563795.051,030403.88
 วังสมบูรณ์1,751885.031,9661417.171,8541075.771,174574.86
 รวมทั้งหมด32,7641,5524.7433,9571,4274.2033,4531,6264.8631,2851,6075.14
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561