DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี5,9422554.293,9031403.595,2412775.294,5611904.17
 กบินทร์บุรี7,1446519.117,3264576.247,5804796.327,4123765.07
 นาดี3,3301654.952,7611224.422,7921505.372,7291154.21
 บ้านสร้าง1,088474.321,502563.731,310523.971,204383.16
 ประจันตคาม3,0181986.562,9571555.242,7331495.452,8761675.81
 ศรีมหาโพธิ5,1521492.894,9192114.294,7862545.314,6021673.63
 ศรีมโหสถ1,120585.18830283.371,179514.331,139282.46
 รวมทั้งหมด26,7941,5235.6824,1981,1694.8325,6211,4125.5124,5231,0814.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561