DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง8,3433804.557,1554035.639,5524574.7810,4687887.53
 บ้านฉาง3,3931694.982,453923.753,1451314.172,186652.97
 แกลง5,8311692.905,3021312.475,2301362.605,0942314.53
 วังจันทร์1,900884.631,244423.381,475573.861,991934.67
 บ้านค่าย2,7011375.073,2951925.833,4582086.023,2092036.33
 ปลวกแดง4,1792977.113,1652056.484,2473097.284,0902626.41
 เขาชะเมา380112.89308113.57699507.15784445.61
 นิคมพัฒนา1,857512.752,6651555.821,8001136.282,2621456.41
 รวมทั้งหมด28,5841,3024.5525,5871,2314.8129,6061,4614.9330,0841,8316.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561