DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ22,7568763.8520,3627453.6622,0819364.2420,4528894.35
 บางบ่อ2,7801194.282,450813.312,7001154.262,8241274.50
 บางพลี6,5544266.504,7943507.305,9213796.405,9963726.20
 พระประแดง9,9873593.596,7622223.289,0732302.536,4821942.99
 พระสมุทรเจดีย์4,1571543.703,033832.743,7661072.843,7681072.84
 บางเสาธง3,6051213.363,2111163.613,6431042.853,3541414.20
 รวมทั้งหมด49,8392,0554.1240,6121,5973.9347,1841,8713.9742,8761,8304.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560