DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว1,207373.071,467523.542,9041294.445,5303305.97
 คลองหาด1,088333.031,280262.032,138934.351,768512.88
 ตาพระยา638507.84716648.941,187937.832,4061305.40
 วังน้ำเย็น642639.811,087958.742,0921105.261,6891036.10
 วัฒนานคร692284.05656274.121,489604.033,8722275.86
 อรัญประเทศ1,071736.821,166746.352,4831275.114,5771914.17
 เขาฉกรรจ์1,124423.741,575905.712,026793.901,481442.97
 โคกสูง21541.86265124.53881252.84995575.73
 วังสมบูรณ์28672.45421266.181,5301107.197077710.89
 รวมทั้งหมด6,9633374.848,6334665.4016,7308264.9423,0251,2105.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 พฤศจิกายน 2560