DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี5,0431983.933,8921072.755,7463005.224,3582144.91
 กบินทร์บุรี7,1515848.176,2604897.816,4465328.256,1355649.19
 นาดี3,4511604.642,793973.473,5332146.062,9171685.76
 บ้านสร้าง1,399745.291,398513.651,480734.931,134373.26
 ประจันตคาม3,2992156.522,7231595.843,0391775.822,5691786.93
 ศรีมหาโพธิ6,0792584.244,3221443.335,7563085.354,1511513.64
 ศรีมโหสถ936404.27935323.421,181655.50830344.10
 รวมทั้งหมด27,3581,5295.5922,3231,0794.8327,1811,6696.1422,0941,3466.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 ธันวาคม 2560