DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง9,6345195.3910,6595024.719,3224524.857,8423925.00
 บ้านฉาง3,3712256.673,8712275.863,3981825.364,1852796.67
 แกลง5,8081682.896,0651302.146,0472434.024,2271262.98
 วังจันทร์1,814904.961,405503.561,381674.851,168363.08
 บ้านค่าย2,7591244.492,9451474.992,3781195.002,4601184.80
 ปลวกแดง4,8063547.373,2061936.023,1612136.744,1283167.66
 เขาชะเมา672253.72500142.80695243.45571193.33
 นิคมพัฒนา1,538754.881,989582.922,020673.322,143592.75
 รวมทั้งหมด30,4021,5805.2030,6401,3214.3128,4021,3674.8126,7241,3455.03
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561